ĐƠN VỊ VÀO DỮ LIỆU NĂM 2017

Các đơn vị muốn vào dữ liệu năm 2017 vui lòng truy cập theo địa chỉ sau ví dụ : (hscvcd.backan.gov.vn/huyenchodon/2017/vbden.nsf/)

 
Đăng nhập hệ thống
Tên đăng nhập:
Mật khẩu: